MakeShop(メイク ショップ)

GMO株式会社によって運営されているASPショッピングカートサービス。導入実績2万2千店舗以上と豊富な実績と高度なカスタマイズ性や機能を有し、本格的なネットショップを運営したい人におすすめ。カラーミーショップの上位版。